Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju načela i prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici grada Rovinj-Rovigno putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:
- poštom na adresu: Turistička zajednica grada Rovinja–Rovigno, Trg na mostu 2, 52210 Rovinj
- telefaksom na broj: +385(0)52816007
- elektroničkom poštom na adresu: info@rovinj-tourism.hr
- osobno u Uredu Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno

Odgovorna osoba za informiranje: Odete Sapač, tel: +385(0)52811566.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Potrebna dokumentacija:

 

Godišnje izvješće