Javni poziv za prijavu programa financiranja marketinških aktivnosti privatnih iznajmljivača

14.03.2023

Javni poziv za prijavu programa financiranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači) u okviru
Programa rada Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu

I.

Predmet ovog javnog poziva je prijava programa financiranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači) na području grada Rovinja-Rovigno u 2023. godini.

II.

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno će sufinancirati prihvaćene programe marketinških aktivnosti do 50% troškova ukupnih ulaganja, a do maksimalnog iznosa od 150,00 EUR. Iznos sufinanciranja se odnosi samo na nositelja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu na području grada Rovinja-Rovigno koji se prijavljuje na javni poziv.

III.

Kao predmet sufinanciranja moguće je prijaviti sljedeće aktivnosti:

  • fotografiranje interijera i eksterijera smještajnih objekata,
  • izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata,
  • nabava softvera za vođenje obiteljskog smještaja (booking i sl.),
  • oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama,
  • izrada promidžbenih materijala (prospekti, letci, vizitke i dr...),
  • ostale promidžbene aktivnosti koje pomažu promociji obiteljskog smještaja.

IV.

U cilju podizanja razine kvalitete i unificiranog načina komuniciranja i promoviranja privatnog smještaja na području destinacije, pri izradi svih digitalnih i tiskanih promidžbenih materijala potrebno je pratiti vizualni identitet grada koristeći logo Rovinj-Rovigno, Romantični mediteran, koji su korisnici obavezni zatražiti od Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno, a Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno se obavezuje da će isti dostaviti.

V.

Pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači) koji se prijavljuju na javni poziv za sufinanciranje moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

  • podmiriti obveze po osnovi turističke članarine i turističke pristojbe prema Turističkoj zajednici grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu uz uvjet nepostojanja duga iz prethodnih godina, te podmiriti obavezu za prva tri tromjesečja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače prema Gradu Rovinj-Rovigno,
  • dostaviti ispunjeni obrazac prijave koji je dio ovog javnog poziva,
  • priložiti preslike računa kao i dokaz o uplati istih o troškovima provedbe aktivnosti navedenih u točki III. koji glase na podnositelja prijave, a koji moraju biti izdani u 2023. godini,
  • dostaviti dokaznice o izvršenju aktivnosti koje su predmet sufinanciranja (link na fotografije na web stranicama, foto i video materijal na USB sticku i sl. digitalni i/ili tiskani oglasi i sl.), a gdje je vidljiva primjena loga destinacije Rovinj-Rovigno, Romantični mediteran.

VI.

Turistička zajednica će zaprimati obrasce prijava do 15.09.2023. godine, odnosno do ispunjenja predviđene kvote za sufinanciranje navedenih marketinških aktivnosti za 2023. godinu.

Prijave za sufinanciranje marketinških aktivnosti sa popratnim prilozima mogu se dostaviti osobno, poštom ili mailom na adresu:

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno, Trg na mostu 2, 52210 Rovinj, mail: info@rovinj-tourism.hr

Nepotpune prijave, kao ni prijave koje ne sadrže aktivnosti navedene u točki III. te kriterije iz točke V. ovog poziva, neće se razmatrati.

VII.

Turistička zajednica i pružatelj ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivač) će u slučaju prihvaćanja sufinanciranja marketinških aktivnosti potpisati Ugovor o sufinanciranju s međusobnim pravima i obvezama. Isplate iznosa sufinanciranja realizirati će se u roku od 15 dana od potpisa ugovora.

Obrazac sufinanciranje marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači) u 2023. godini