Javni poziv za prijavu programa financiranja marketinških aktivnosti privatnih iznajmljivača

10.02.2021

Javni poziv za prijavu programa financiranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači) u okviru Programa rada Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu  

I.

Predmet ovog javnog poziva je prijava programa  financiranja  marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači)  na području grada Rovinja -Rovigno u 2021. godini.  

II.

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno će sufinancirati prihvaćene programe marketinških aktivnosti do 50% troškova ukupnih ulaganja, a do maksimalnog iznosa od 700,00 kuna. Iznos sufinanciranja se odnosi samo na nositelja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu na području grada Rovinja-Rovigno koji se prijavljuje na javni poziv.  

III.

  Kao predmet sufinanciranja moguće je prijaviti sljedeće aktivnosti:  

  • fotografiranje interijera i eksterijera smještajnih objekata ž
  • izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • nabava softvera za vođenje obiteljskog smještaja (booking i sl. )
  • oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama
  • izrada promidžbenih materijala (prospekti, letci, vizitke i dr...)
  • ostale promidžbene aktivnosti koje pomažu promociji obiteljskog smještaja.   

IV.  

U cilju podizanja razine kvalitete i unificiranog načina komuniciranja i promoviranja privatnog smještaja na području destinacije, pri izradi svih digitalnih i tiskanih promidžbenih materijala potrebno je pratiti vizualni identitet grada koristeći logo Rovinj-Rovigno, Romantični mediteran, koji će korisnicima biti dostavljen od strane Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno.  

V.

Pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivači) koji se prijavljuju na javni poziv za sufinanciranje moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:  

  • podmiriti obveze po osnovi turističke članarine i turističke pristojbe prema Turističkoj zajednici grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu uz uvjet nepostojanja duga iz prethodnih godina, te podmiriti obavezu za prva tri tromjesečja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače prema Gradu Rovinj-Rovigno,
  • dostaviti ispunjeni obrazac prijave koji je dio ovog Javnog poziva,
  • priložiti preslike računa o troškovima provedbe aktivnosti navedenih u točki III. koji glase na podnositelja prijave, a koji moraju biti izdani u 2021. godini,
  • dostaviti dokaznice o izvršenju aktivnosti koje su predmet sufinanciranja (link na fotografije na web stranicama, foto i video materijal na USB sticku i sl. digitalni i/ili tiskani oglasi i sl.).

VI.

Turistička zajednica će zaprimati obrasce prijava do 15.09.2021. godine, odnosno do ispunjenja predviđene kvote za sufinanciranje navedenih marketinških aktivnosti za 2021. godinu.    

Prijave za sufinanciranje marketinških aktivnosti sa popratnim prilozima mogu se dostaviti osobno, poštom ili mailom na adresu: Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno, Trg na mostu 2, 52210 Rovinj, mail: info@rovinj-tourism.hr.   

Nepotpune prijave, kao ni prijave koje ne sadrže aktivnosti navedene u točki III. ovog poziva, neće se razmatrati.  

VII.  

Turistička zajednica i pružatelj ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (privatni iznajmljivač) će u slučaju prihvaćanja sufinanciranja marketinških aktivnosti potpisati Ugovor o sufinanciranju s međusobnim pravima i obvezama. Isplate iznosa sufinanciranja realizirati će se u roku od 15 dana od potpisa ugovora.  

 

Obrazac prijave za sufinanciranje marketinških aktivnosti iznajmljivača u 2021. godini